Rekrutacja

REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SPOŁECZNEGO

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
 • Przedszkole realizuje dla dzieci 6-letnich roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz prawo dzieci 5-letnich do edukacji.
 1. Liczbę miejsc w przedszkolu określa Statut Przedszkola.
 2. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
 • Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać z sekretariaty w godz. 800– 1600 lub ze strony internetowej przedszkola.
 • Termin składania kart od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.
 • Po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, której przewodniczy dyrektor, dnia 1 czerwca każdego roku, wywieszone zostaną listy dzieci przyjętych oraz ewentualnie lista rezerwowa.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci zameldowane na terenie i poza terenem miasta Skierniewice.
 • Istnieje możliwość przyjmowania dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce  bez powoływania komisji rekrutacyjnej – decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.